• keep it clean

  keep it clean

צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

פרויקטים

 • סקר לאפיון נוכחות מזהמים עבור היתר בנייה:

  סקר לאפיון נוכחות מזהמים עבור היתר בנייה:

  חברת ייזום והשקעות  באזור המרכז רכשה קרקע עבור הקמת שטח מסחרי, החברה נידרשה ע"י היחידה הסביבתית הפועלת באותו אזור לבצע סקר קרקע מקדים כתנאי להיתר הבנייה.
  בתור דוגמא לפרויקט שחברת Green Wave Environment  מבצעת, מוצגת לפניכם סקירה לאפיון נוכחות מזהמים כפי שנידרש ע"י היחידה הסביבתית .
  כאמור מטרת הסקר הייתה לבדוק נוכחות והשתרעות של מזהמים (מתכות ו- TPH בפרויקט זה), סקר הקרקע כלל שישה קידוחים עד לעומק של חמישה מטרים במהלך כל קידוח נלקחו דוגמאות קרקע לבדיקות שדה ומהן נבחרו דוגמאות קרקע לאנליזה במעבדה. מסקנות הדוח משוות את תוצאות האנליזות לערכי הסף וכן ניתנות המלצות לשיקום הקרקע המזוהמת המבוססת על החריגות מערכי הסף.

 • דוחות הידרולוגיים

  דוחות הידרולוגיים

  דוחות הידרולוגיים מוגשים לרשות המים כחלק מדרישת תמ"א 18 שינוי 4, הדוח כולל חוד לגבי מיקום תחנת התדלוק ביחס למקורות מים, קידוחים ומי תהום. אחת מחברות דלק החלה בייזום ותכנון הקמת תחנת תדלוק באזור המרכז, חברת Green Wave Environment נשכרה לביצוע הדוח עבור חברת הדלק היוזמת את המהלך. בדוח עצמו נאספו והוצגו נתונים גאוהידרולוגיים וכן הוצגו מרחקים מהתחנה המיועדת לנקודות רגישות (קידוחים מים נחלים וכו') ובחינת הסיכון למקורות מים אלה. בסוף הדוח ניתנו המלצות לביצוע.

 • שיקום קרקע באמצעות מערכת SVE - Soil Vapor Extraction

  שיקום קרקע באמצעות מערכת SVE - Soil Vapor Extraction

  בהמשך לדרישת המשרד להגנת הסביבה לתחום זיהום דלק באחת מתחנות הדלק במרכז הארץ, בצעה חברת הגל הירוק סקר קרקע. ממצאי סקר הקרקע שבוצע עולה כי בשטח התחנה הן באזור חוות המכלים והן באזור איי התדלוק התגלה זיהום נרחב.
  חברת הגל הירוק המליצה על שיקום בשיטת SVE (Soil Vapor Extraction), בשיטה זו נשאבים גזי האדמה המזוהמים בדלקים ע"י מפוח. הגזים המכילים ריכוזים גבוהים של דלק מועברים למחצן קטליטי המטפל בגזים לפני שיחררם לאטמוספירה. בראשית תכננה חברת הגל הירוק פיילוט לשם בדיקת התכנות הפרוייקט בשטח התחנה. לאחר אישור תוכנית הפיילוט בהגנת הסביבה החלה חברת הגל הירוק בבצוע הפיילוט.
  ממצאי הפיילוט לשיקום הקרקע הצביעו על כך שקיימת ישימות גבוה להפעלת שיטת שיקום זאת בתחנה.
  מערכת שיקום אופיינה הוזמנה והותקנה בתחנה.
  בהמשך חברת הגל הירוק מתחזקת את המערכת ומנטרת אותה אחת לתקופה ומוגשים בהתאם דוחות תקופתיים להגנת הסביבה.

 • טיפול בשכבת דלק צפה במי תהום

  טיפול בשכבת דלק צפה במי תהום

  חברת הגל הירוק בצעה סקר קרקע באחת מתחנות הדלק בארץ. לאחר תחום הזיהום בשטח התחנה ולאור העובדה כי קיים פוטנציאל זיהום מהקרקע לכיוון מי התהום, הומלץ לבצע קידוח למי התהום לשם בדיקת פרמטרים מזהמים במים.
  חברת הגל הירוק פנתה לרשות המים ולאחר קבלת אישורה ליוותה פעולות להתקנת באר ולבצוע פעולות דיגום וניטור.
  לאחר פעולות דיגום התגלתה שכבת דלק הצפה על מי התהום וכן התקבלה דרישה מרשות המים להסיר את עדשת הדלק.
  חברת הגל הירוק החלה בתהליך בדיקה התכנות לטכנולוגיה אשר תשאב את עדשת הדלק ממי התהום. לאחר מבחן שאיבה הבודק את קצב ההשבה של עדשת הדלק הוחלט על התקנת מערכת סקימר אקטיבית אשר תשאב את הדלק ממי התהום. בשיטה זו בתוך קידוח הניטור מותקנת משאבה ייעודית הפועלת על אויר ומחוברת לבקר. ע"י הבקר ניתן לתכנת את מספר הסבבים ומשך הזמן שהמשאבה תעבוד על מנת שניתן יהיה להוציא מקסימום דלק ביום. התהליך מבוקר מנוטר ומדווח לרשויות ע"י הגל הירוק לאורך כל הפעילות.

  • פינוי קרקע מזוהמת מתחנת תדלוק לאתר מאושר

   פינוי קרקע מזוהמת מתחנת תדלוק לאתר מאושר

   בתחנת תדלוק פנימית באזור השרון התגלה זיהום קרקע באזור חוות המכלים. סוכם עם המשרד להגנת הסביבה כי חוות המכלים הישנה תפונה והקרקע תיחפר ותשלח לאתר פסולת מאושר.חברת הגל הירוק ליוותה סביבתית את בצוע הפרויקט החל מתאום עם כל הגורמים עם תחילת העבודה (בעלים,קבלנים, מפקחים וכו') וכלה בפגישות עם אנשי המשרד להגנת הסביבה עד לקבלת אישורי הפינוי לאתר נשר.בסופו של תהליך הוגש למזמין העבודה ולמשרד להגנת הסביבה דוח מסכם של הפעולות שבוצעו.

   עוד...

   • התקנת באר ניטור

    התקנת באר ניטור

    בהמשך לבקשת רשות המים מעסק במרכז הארץ חב' green wave environment ליוותה פעילות התקנת באר ניטור בשטח העסק. הותקנה באר בקוטר 3" לעומק של כ- 30 מ' לניטור ובדיקת מי התהום. בסיום התהליך יוגש לזמין העבודה דוח המסכם את הפעולות שבוצעו לרבות תוצאות ניטור הבאר והמלצות להמשך טיפול.

    עוד...