• Green Wave Environment

    Green Wave Environment

צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

קרקע מזוהמת

בתחנת תדלוק פנימית באזור השרון התגלה זיהום קרקע באזור חוות המכלים. סוכם עם המשרד להגנת הסביבה כי חוות המכלים הישנה תפונה והקרקע תיחפר ותשלח לאתר פסולת מאושר.חברת הגל הירוק ליוותה סביבתית את בצוע הפרויקט החל מתאום עם כל הגורמים עם תחילת העבודה (בעלים,קבלנים, מפקחים וכו') וכלה בפגישות עם אנשי המשרד להגנת הסביבה עד לקבלת אישורי הפינוי לאתר נשר. בסופו של תהליך הוגש למזמין העבודה ולמשרד להגנת הסביבה דוח מסכם של הפעולות שבוצעו.